Shade Grey Sneakers Laag Aanbiedingen Qb7hs5xi 2015 Supercolor Superstar OXPkiuZT

antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0

Bedrijfswaarderingen2019-03-18T10:28:49+02:00
Producten Barb shirts Shirt Paul shirt k paul Wire Jfcj 5501 Mannen Green Promotie p4944 Schoenen paul Goedkoop nieuwe T Smith Blue T Print y7f6gb

De techniek van het waarderen van een bedrijf

Waarderen heeft alles te maken met de in de toekomst verwachte geldstromen van de activiteit en/of ondernemingguess outlet Jurken Collectie Dames guess GalajurkBlack Guess Outlet Kleding wONn0vm8
Het maken van een zo goed mogelijke inschatting van de in de toekomst te verwachten geldstromen die gegenereerd kunnen worden met het object dat gewaardeerd dient te worden is hier dus van het grootste belang.

De in te schatten geldstromen die met de investering kunnen worden gerealiseerd zijn voor de investeerder immers de motivatie om geld te investeren in een project. Een investeerder die bij voorbaat weet dat het rendement op een investering negatief, nihil of heel laag zal zijn, belegt zijn middelen bij voorkeur op een alternatieve manier waarvan een hoger rendement verwacht wordt.

Meten is weten, gissen is missen

Van belang is het dus om die toekomstige geldstromen zo goed als mogelijk in beeld te krijgen. Indien deze in beeld zijn dan zal daarvan de verwachte contante waarde berekend dienen te worden. Slechts indien die bekend is, kan immers vergeleken worden wat de alternatieven voor deze waardering zijn op het moment dat er geïnvesteerd dient te worden.
Het draait om risico’s vs rendement.

Dit is geen eenvoudige opgave want direct komt de vraag naar boven hoe die contante waarde bepaald kan worden? Hierbij dient gedacht te worden aan de rendementen van de alternatieve mogelijkheden. Tevens dient er een hele goede inschatting gemaakt te worden van de risico’s die samenhangen met het behalen van het verwachte rendement. Hoe hoger dit risico is, hoe hoger het geëiste rendement van de investeerder zal zijn. De hoogte van het geëiste rendement noemen we de disconteringsvoet waartegen de verwachte toekomstige geldstromen contant gemaakt worden.

De waarde die berekend wordt, gebruikmakend van de verwachten geldstromen, contant gemaakt tegen de geëiste rentevoet van de investeerder bepaalt feitelijk de waarde die de investeerder maximaal zal willen betalen voor de onderneming.

1. Verzamelen informatie
2. Financiële analyse
antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0 antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0 antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0 antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0 antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0 antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0 antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0 antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0
3. Keuze waarderingsmethode
4. Opstellen waarderingsrapportantony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0

Het Groenewegen & Lukaart stappenplan bij een bedrijfswaardering

Stap 1: Verzamelen van alle informatie

Met de juiste informatie bepalen we de bedrijfseconomische waarde van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de financiële prestaties, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen, begrotingen, strategische plannen, toekomstverwachtingen en branche-informatie. Ons informatiepakket bevat vaak de volgende onderdelen:

  1. Onderneming: activiteiten, belangrijke afnemers en leveranciers, kritische succesfactoren, juridische structuur, personeels- en organisatiestructuur.
  2. Markt: relevante marktontwikkelingen, concurrentieanalyse, cliënten, kansen en bedreigingen.
  3. Historische financiële informatie: jaarrekeningen, managementrapportages, analyses over afwijkingen met begrotingen, de fiscale situatie en overige bijzonderheden.
  4. Toekomstige financiële informatie: begroting komend jaar, financiële projecties en ondernemingsplannen.
  5. Diversen: relevante contracten, mogelijke juridische claimsSale Marine Jas ShovedLongsleeve Blu napapijri Shop Napapijri Sale Shirtsamp; online napapijri Tops Dames OXnk80wP
Stap 2: Financiële analyse

Voor een juiste waardebepaling is het belangrijk om heel nauwkeurig een analyse van de onderneming te maken. In onze analyse nemen we alle belangrijke aspecten uit het verleden en heden mee. Het resultaat is een helder rapport waarin ook de verwachtingen voor de toekomst een prominente plek hebben. De prognoses stellen we in nauwe samenwerking met het management en de aandeelhouders op. Het spreekt voor zich dat wij in voorkomende gevallen onze objectiviteit en onafhankelijkheid goed bewaken.

Stap 3: Waarderingsmethode

Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. De waardering van een bedrijf is namelijk niet simpel de uitkomst van een rekensom. Natuurlijk spelen ‘harde’ gegevens zoals de jaarrekeningen en begrotingen een belangrijke rol bij de waardeanalyse.

Wij passen verschillende waarderingsmethoden toe. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van de situatie. Veelal zal gekozen worden voor een Discounted Cash Flow methode, waarbij wij veelal de APV-methode hanteren.

  • Discounted Cash Flow (DCF-methode): Contante waarde van toekomstige operationele vrije geldstromen minus de marktwaarde van het vreemd vermogen.
  • Adjusted Present Value (APV): Een variant op de DCF-methode, waarbij we de waarde van het belastingvoordeel als gevolg van de aftrekbaarheid van rente op vreemd vermogen apart inzichtelijk maken. Verder berust deze methode op de fictie dat de financiering slechts met eigen vermogen plaatsvindt. Als gevolg hiervan worden bij de uitkomst van de waarderingsberekeningen de rentedragende schulden in mindering gebracht op de economische waarde van de onderneming.
  • antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0
  • Liquidatiewaarde (LW): Waarde van te verkopen activa minus af te wikkelen schulden en verplichtingen.

SWOT-analyse

Minstens zo belangrijk voor ons waarderingsrapport zijn een analyse van de onderneming en de markt waarin deze opereert. In een zogenoemde ‘SWOT-analyse’ (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) maken we de sterke en zwakke punten van de onderneming en de kansen en bedreigingen in de markt inzichtelijk. We belichten onder meer het verdienmodel en het onderscheidend vermogen van de onderneming. De productlevenscyclus, groeimogelijkheden en andere markt- en bedrijfseconomische modellen maken daarbij onderdeel uit van onze analyses. Daarmee kunnen we de toekomstverwachting beter onderbouwen.

Waardebepaling

De door ons gekozen methode zorgt voor een transparante en representatieve bedrijfseconomische waardebepaling. Naast de uitkomst is ook de onderbouwing belangrijk. In voorkomende gevallen toetsen we de gekozen waarderingsmethode op basis van een market/multiple methode en/of betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties.

Stap 4: Waarderingsrapport

De laatste stap in het waarderen van een onderneming, ‘het waarderingsrapport’

Onze analyses en de keuze voor de juiste waarderingsmethode monden uit in een onderbouwd en transparant waarderingsrapport. Hierin staan de uitgangspunten, het risicoprofiel van de onderneming en de waardeberekening. Ons waarderingsrapport bevat vaak de volgende onderdelen:

antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0
antony Morato antony Korte Online Goedkoop Heren JasBlack Sale Mantels Antony nederland 8wOPkn0
kledingmerk rotterdam Moschino LongsleeveBlack Online Moschino Kleding Kinderen Bestellen Zwart Yb6f7yg